Tjenester

Spesialistutredning av nevropsykolog

Vi tilbyr spesialistutredning av nevropsykolog ved f.eks mistanke om ADHD eller Aspergers syndrom, følgetilstander etter hodetraume eller hjerneslag og usikkerhet rundt hukommelsessvikt og demensutvikling. Vi gjennomfører også vurdering av evnenivå / tegn på kognitiv svikt, oppdrag i forbindelse med rettspsykiatriske og erstatningsspørsmål, vurdering av arbeidsevne, samt egnethet til å inneha førerkort m.m.

I tillegg til en nevropsykologisk vurdering foretar vi også en generell diagnostisk intervju for å avklare eventuelle symptomer på depresjon, angst, rusmisbruk m.m.

Vi utfører oppdrag fortløpende ettersom de kommer inn, og avslutter som hovedregel arbeidet en måned etter bestilling. Send en henvisning til oss så fordeler vi oppdraget etter kompetanse og ledig kapasitet.

Pris: NOK 1300,- /time

Alderssjekk

Kortere utredning som inkluderer følgende:

  • Grundig gjennomgang av sykehistorien og intervju av pårørende for å kartlegge utviklingen og omfanget av hukommelsesvanskene
  • Standardisert undersøkelse av hukommelse og andre kognitive funksjoner som typisk svekkes ved en demenssykdom
  • Tilbakemeldingssamtale om funn ved undersøkelsen
  • Råd om tiltak som kan forebygge/redusere forekomst av kognitiv svikt hos eldre
  • Henvisning til fastlegen eller spesialist helsetjenesten ved funn som tyder på begynnende demenssykdom

Denne undersøkelsen vil typisk strekke seg utover 5 timer inkludert opparbeidelse av skriftlig rapport.

Kort ventetid – henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Pris: NOK 5500,-

Trening av arbeidsminnet

Cogmed arbeidsminnetrening er en metode som kan forbedre din arbeidsminnekapasitet. Arbeidsminnet er en grunnleggende kognitiv funksjon som kreves for mange mentale aktiviteter. Metoden er basert på empirisk forskning og utviklet på Karolinska Institutt i Sverige.

Metoden kan brukes i sammenhenger der arbeidsminnets kapasitet begrenser en persons mulighet til å fokusere, stå imot distraksjoner og påvirker problemløsningsevnen samt læringsevnen og utførelsesfunksjoner. Treningsmetoden bygger spesifikt på at arbeidsminnet kan forbedres.

Cogmed Arbeidsminnetrening er et internettbasert treningsprogram og kan derfor brukes i det miljøet som passer best. Treningen baseres på øving 5 dager i uken over en 5 ukers periode. I oppstartsfasen vil treningen foregår under veiledning av psykolog ved Skagen Nevropsykologiske Klinikk etterfulgt av ukentlig oppfølging i form av telefonsamtale. Ved behov kan Skagen Nevropsykologiske Klinikk forestå utlån av nettbrett til bruk under treningen.

Kort ventetid – henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Pris: NOK 6500,-

Generell samtalebehandling

Vi tilbyr behandling av psykiske vansker hos barn, ungdom og voksne, både individuelt og i grupper. Behandlingen utføres av Psykologspesialist i klinisk psykologi.

Kort ventetid – henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Pris: NOK 1300,- /time

Medisinsk kompetanse

Skagen nevropsykologisk klinikk har tilknyttet spesialister i psykiatri og kan dermed, i samarbeid med disse, utarbeide og gjennomføre utprøvings-, og behandlingsforløp med administrasjon av sentralstimulerende medikamenter.

Som spesialister i nevropsykologi implementer vi da også retesting med kognitive instrumenter underveis i utprøvingen / behandlingen. En slik prosedyre er viktig for å kunne fastslå målbare effekter av medikamentet på kognisjon / adferd og dette gir i sin tur et godt grunnlag for evt. å kunne justere doseringen av denne for optimal effekt.

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse?

En nevropsykologisk undersøkelse består generelt sett av tester av ulike intellektuelle funksjoner, samt intervju og selvrapporteringsskjema. De fleste av våre tester gjennomføres med penn og papir. En fullstendig nevropsykologisk utredning tar som oftest en til to halvdager å gjennomføre.

En nevropsykologisk undersøkelse er inngreps,- og smertefri undersøkelse av kognitive (mentale) funksjoner og forutsetninger slike som generelt evnenivå / intelligens, oppmerksomhet / konsentrasjon, evne til fleksibel problemløsning og abstrakt logisk og flytende resonneringsevne, hukommelse, rom-retningssans, prosesseringshastighet, mental kontroll / impulsregulering, planlegging, visuell og verbal flyt, motorisk og finmotorisk tempo og stødighet med mer.

En nevropsykologisk undersøkelse regnes som regel for å være mer sensitiv m.h.t. å kunne oppdage funksjonelle og strukturelle forandringer i hjernen enn de fleste andre former for nevrologisk undersøkelsesmetodikk slike som; nevrologisk undersøkelse, CT, MRI, SPECT / PET og EEG.

skjema